Researcher Papers Engagement News Quotes
Jing Li 16 0 0 0
Yu Wang 13 0 0 0
Wei Li 12 0 1 0
Jing Zhang 12 1 1 0
Kai Wang 11 0 0 0
Jing Chen 7 0 0 0
Qian Wang 7 0 0 0
Wei Zhou 6 0 12 0
Jie Yang 6 0 0 0
Kun Wang 6 0 0 0