Researcher Papers Engagement News Quotes
Wei Zhang 26 0 0 0
Yu Zhang 20 0 0 0
Wei Wang 16 0 3 0
Jing Li 16 0 0 0
Yi Zhang 14 0 0 0
Yu Wang 13 0 0 0
Wei Li 12 0 1 0
Jing Zhang 12 1 1 0
Lei Wang 12 0 0 0
Jing Wang 11 0 0 0