Researcher Papers Engagement News Quotes
Ying Chen 6 0 0 0
Ming Li 6 0 0 0
Kai Zhang 5 0 0 0
Zhe Li 5 0 0 0
Wei Chen 5 0 0 0
Peng Li 5 0 0 0
Zhao Wang 5 0 0 0
Jing Sun 5 0 0 0
Jie Zheng 5 0 1 0
Yu Gu 4 0 0 0