Researcher Papers Engagement News Quotes
Yu Zhang 20 0 0 0
Wei Wang 16 0 3 0
Ying Wang 16 0 0 0
Yu Wang 13 0 0 0
Jing Zhang 12 1 1 0
Kai Wang 11 0 0 0
Yan Liu 10 0 0 0
Xu Zhang 8 0 0 0
Jie Li 8 0 0 0
Yu Jiang 6 0 12 0