Researcher Papers Engagement News Quotes
Yu Zhang 20 0 0 0
Wei Wang 16 0 3 0
Ying Wang 16 0 0 0
Lei Wang 12 0 0 0
Jing Zhang 12 1 1 0
Wei Li 12 0 1 0
Jing Wang 11 0 0 0
Kai Wang 11 0 0 0
Yan Liu 10 0 0 0
Hao Wang 10 0 0 0